Floppy Poppy Gifts

Just some radical Tucson dudes what landed here.

Just some radical Tucson dudes what landed here.

1974 - a picture taken by my uncle while stationed in Japan.

1974 - a picture taken by my uncle while stationed in Japan.

1974 Sakura Festival Japan

1974 Sakura Festival Japan